Excel Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

Mô tả
Trả về tham chiếu của ô nằm ở giao cắt của một hàng và cột cụ thể. Nếu tham chiếu được tạo thành bởi các vùng chọn không liền kề, bạn có thể chọn vùng chọn để tìm xem trong đó.
Cú pháp
INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num])
Cú pháp hàm INDEX có các đối số sau đây.
 • Reference Bắt buộc. Tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô.
  • Nếu bạn nhập một phạm vi không liền kề làm tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn.
  • Nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì Row_num hoặc Column_num tương ứng là tùy chọn. Ví dụ, đối với tham chiếu chỉ có một hàng, hãy dùng INDEX (reference,,column_num).
 • Row_num Bắt buộc. Số hàng trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.
 • Column_num Tùy chọn. Số cột trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.
 • Area_num Tùy chọn. Chọn một phạm vi trong tham chiếu để trả về giao điểm của Row_num và Column_num. Khu vực đầu tiên được chọn hoặc nhập là đánh số 1, thứ hai là 2, v.v.. Nếu Area_num được bỏ qua, chỉ mục sử dụng vùng 1. Các vùng được liệt kê ở đây phải tất cả thể nằm trên một trang tính. Nếu bạn xác định vùng mà không phải trên cùng một tờ như nhau, nó sẽ gây ra #VALUE! lỗi. Nếu bạn cần phải sử dụng phạm vi nằm trên các trang tính khác nhau, nên bạn sử dụng biểu mẫu mảng của hàm INDEX và sử dụng một hàm để tính toán phạm vi lập mảng. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm CHOOSE để tính toán phạm vi nào sẽ được sử dụng.
Ví dụ, nếu Tham chiếu mô tả các ô (A1:B4,D1:E4,G1:H4), Area_num 1 là phạm vi A1:B4, Area_num 2 là phạm vi D1:E4, và Area_num 3 là phạm vi G1:H4.
Chú thích
 • Sau khi Tham chiếu và Area_num đã chọn một phạm vi cụ thể, Row_num và Column_num chọn một ô cụ thể: Row_num 1 là hàng thứ nhất trong phạm vi, Column_num 1 là cột thứ nhất, v.v. Tham chiếu mà hàm INDEX trả về là giao cắt giữa Row_num và Column_num.
 • Nếu bạn đặt Row_num hoặc Column_num là 0 (không), hàm INDEX trả về tham chiếu cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng.
 • Row_num, Column_num và Area_num phải trỏ tới một ô trong tham chiếu; nếu không, hàm INDEX trả về giá trị lỗi #REF! . Nếu Row_num và Column_num được bỏ qua, hàm INDEX trả về vùng trong tham chiếu được xác định bởi Area_num.
 • Kết quả của hàm INDEX là một tham chiếu và nó được các công thức khác hiểu như vậy. Tùy thuộc vào công thức, giá trị mà hàm INDEX trả về có thể được dùng như một tham chiếu hoặc một giá trị. Ví dụ, công thức CELL("width",INDEX(A1:B2,1,2)) tương đương với CELL("width",B1). Hàm CELL sử dụng giá trị mà hàm INDEX trả về làm tham chiếu ô. Mặt khác, một công thức như 2*INDEX(A1:B2,1,2) chuyển giá trị mà hàm INDEX trả về thành số trong ô B1.
 

Top