Excel Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

– Công dụng hàm Days: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel
– Cú pháp: DAYS(end_date, start_date).
  • Trong đó:
    • end_date: Là ngày kết thúc muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.
    • start_date: Là ngày đầu tiên muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.
– Chú ý:
  • Nếu end_datestart_date đều có dạng số -> hàm dùng EndDateStartDate để tính số ngày giữa 2 ngày này.
  • Nếu end_datestart_date ở dạng văn bản hàm tự động chuyển sang định dạng ngày bằng cách sử dụng hàm DATEVALUE(date_text) rồi tính toán.
  • Nếu đối số vượt ngoài phạm vi của ngày tháng năm -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu đối số dạng văn bản mà không thể chuyển sang định dạng ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
Ví dụ: Tính số năm công tác của các nhân viên dựa vào hàm Days().
ham-days-trong-excel.jpg
 

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top