Excel Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

– Công dụng hàm Count/Counta: Thay vì đếm thủ công các ô chứa số trong một bảng dữ liệu khổng lồ, bạn có thể sử dụng hàm COUNT. Ví dụ, bạn gõ =COUNT(A1:A20) sẽ cho kết quả có bao nhiêu ô chứa số từ ô A1 đến ô A20 trong bảng tính. Tương tự, hàm COUNTA cũng dùng hỗ trợ đếm ô. Tuy nhiên, thay vì chỉ đếm các ô chứa số, COUNTA sẽ hỗ trợ bạn đếm bất kỳ ô nào có chứa nội dung (cả số và cả chữ cái). Cú pháp hàm COUNTA bạn thực hiện tương tự như COUNT.
 • Hàm Count để đếm dữ liệu, các đối tượng trong chuỗi trong một bảng tính nhất định
 • Hàm Counta trong Excel là hàm cho phép bạn đếm những ô có dữ liệu trong một phạm vi nào đấy.
– Cú pháp hàm Count/Counta
 • Counta (Value1, [value2], [value3],…)
  • Trong Đó:
   • Value1 là đối số bắt buộc, là vùng dữ liệu cần đếm.
   • Value2 và Value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [], không bắt buộc có.
 • COUNT(vùng chọn để đếm)
  • Ý Nghĩa: Dùng để đếm số ô chứa dữ liệu Số trong vùng được chọn.
Ví dụ:
– Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là “tr”.
ham-count-trong-excel.jpg

Để đếm được số học sinh đỗ ta sử dụng công thứcô C15: =COUNT(C6:C14)
Ví dụ: Đếm số ô không rỗng trong bảng dữ liệu sau:
ham-counta-trong-excel.jpg

Hàm counta trong Excel, hàm cơ bản trong excel
Ta sử dụng công thức tại ô D10 như sau: =COUNTA(A4:D9)
 

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top