vòng quay hàng tồn kho

  1. YenBui

    Phân tích tài chính: Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

    Kỳ thu tiền bình quân Kỳ thu tiền bình quân = (Phải thu khách hàng x 365 ngày)/Doanh thu bán chịu Kỳ thu tiền bình quân cho thấy khoảng thời gian trung bình cần thiết để một công ty thu hồi các khoản nợ từ khách hàng. Xem xét xu hướng của kỳ thu tiền bình quân qua các thời kỳ của một công ty...
Top