tỷ suất sinh lời

  1. YenBui

    Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)

    Chỉ số này đo lường hiệu quả hoạt động của công ty mà không quan tâm đến cấu trúc tài chính ROA = Thu nhập trước thuế và lãi vay/ Tổng tài sản trung bình Trong đó: Tổng tài sản trung bình = (Tổng tài sản trong báo báo năm trước + tổng tài sản hiện hành)/2 Đây là một chỉ số thể hiện tương quan...
Top