tổng nợ

  1. YenBui

    Tỷ số nợ trên tổng vốn

    Chỉ số này cho thấy tỷ lệ nợ được sử dụng trong tổng cấu trúc vốn của công ty. Tỷ số nợ trên vốn lớn ám chỉ rằng các cổ đông đang thực hiện chính sách thâm dụng nợ và và do đó làm cho công ty trở nên rủi ro hơn. Nợ trên tổng vốn = Tổng nợ/ Tổng vốn Trong đó: Tổng nợ = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn...
Top