tờ khai hải quan

  1. yenbui

    Hỏi đáp Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm những gì?

    Ketoanfun trả lời: Căn cứ thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thì: Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm: a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều...