thuế gtgt

 1. Doraemon

  Thuế GTGT Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội - Luật Thuế giá trị gia tăng

  Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. QUỐC HỘI _________________ Luật số: 13/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
 2. TN96513

  Thuế GTGT Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  DANH MỤC CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GTGT (Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 193/2015/TT-BTC) 1.Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về...
 3. TN96513

  Thuế GTGT Đối tượng không chịu thuế GTGT

  ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT 1.Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và khâu nhập khẩu. Các sản phẩm mới...
 4. TN96513

  Phương pháp tính thuế GTGT mới nhất

  1. Phương pháp tính thuế GTGT Luật thuế GTGT quy định 2 phương pháp tính thuế: phương pháp khấu trừ thuế (sau đây gọi là phương pháp khấu trừ) và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (sau đây gọi là phương pháp trực tiếp). 1.1. Phương pháp khấu trừ thuế 1.1.1. Đối tượng áp dụng Đối tượng áp...
 5. TN96513

  Thuế GTGT Khái niệm , đặc điểm và tác dụng của thuế GTGT

  1. Khái niệm, đặc điểm và tác dụng của thuế GTGT 1.1. Khái niệm Thuế GTGT (Được gọi tắt là VAT - Value Added Tax hoặc TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée) 3 là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào giá trị giá tăng của hàng hoá, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình luân chuyển từ sản...
 6. Doraemon

  Thuế GTGT Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT.

  BỘ TÀI CHÍNH -------- Số: 219/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT...
 7. TN96513

  Tài khoản 133: Thuế GTGT được khấu trừ - TT 133

  TÀI KHOẢN 133 - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ. (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I .NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. b) Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và tuế...
 8. YenBui

  Tổng Cục Thuế Hóa đơn GTGT ghi thiếu địa chỉ có được chấp nhận không?

  Về vấn đề này theo như Tổng Cục Thuế trả lời bằng công văn số 2186/TCT-CS ngày 24 tháng 05 năm 2017 thì các trường hợp sau vẫn được chấp thuận BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- Số: 2186/TCT-CS V/v hóa đơn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà...
Top