thu nhập tính thuế

  1. TN96513

    Thuế TNDN Thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế TNDN

    1.Thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định. Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau: 2. Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế trong kỳ...
Top