thông tư 200/2014/tt-btc

 1. TN96513

  Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp -Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, kinh doanh khách sạn, du lịch, dịch vụ...
 2. TN96513

  Tài khoản 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo rõ ràng, rành mạch và theo đúng...
 3. TN96513

  Tài khoản 418 -Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. Việc trích và sử dụng quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính...
 4. TN96513

  Tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. b) Việc quản lý và sử dụng Quỹ; Báo cáo, quyết toán; Lưu trữ hồ sơ, chứng...
 5. TN96513

  Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển -Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư...
 6. TN96513

  Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái- Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh...
 7. TN96513

  Tài khoản 347 ,Thuế thu nhập hoãn lại phải trả,Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế phát sinh trong năm và thuế suất thuế thu nhập...
 8. TN96513

  Tài khoản 344 ,Nhận ký quỹ, ký cược,Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết, như nhận tiền ký cược, ký quỹ để đảm bảo...
 9. TN96513

  Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này cũng được dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho...
 10. TN96513

  Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng-Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang. b) Tài khoản 337 “ Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp...
 11. TN96513

  Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ - Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc); Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc...
 12. TN96513

  Tài khoản 335 - Chi phí phải trả -Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh...
 13. TN96513

  Tài khoản 334 - Phải trả người lao động - thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động. 2. Kết cấu và nội dung...
 14. TN96513

  Tài khoản 333- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước- thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm. b) Doanh nghiệp chủ động tính, xác định và kê khai số thuế, phí, lệ phí và...
 15. TN96513

  Tài khoản 331- Phải trả cho người bán - thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản...
 16. TN96513

  Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược- thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy định của pháp luật. b) Các khoản tiền, tài sản đem cầm cố, thế chấp ký quỹ, ký cược...
 17. TN96513

  Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược- thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy định của pháp luật. b) Các khoản tiền, tài sản đem cầm cố, thế chấp ký quỹ, ký cược...
 18. TN96513

  Tài khoản 243- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại -thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = Chênh lệch tạm thời được khấu trừ + Giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế...
 19. TN96513

  Tài khoản 242 - Chi phí trả trước - thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau. b) Các nội dung được phản ánh là chi phí trả trước, gồm...
 20. TN96513

  Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang - thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu...
Top