thông tư 161

  1. TN96513

    Văn bản Thông tư 161: Hướng dẫn thực hiện (16) chuẩn mực KT ban hành theo QĐ số 149/2001 , QĐ số 165/2002,QĐ số 234/2003/QĐ-BTC

    BỘ TÀI CHÍNH Số: 161/2007/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số...