thông tư 133/2016/tt-btc

 1. TN96513

  Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/tt-btc

  DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính) Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 48. Để xem chi tiết cho tài khoản nào, bạn...
 2. TN96513

  Tài khoản 911: xác định kết quả kinh doanh - thông tư 133/2016/tt-btc

  Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh...
 3. TN96513

  Tài khoản 821 - chi phí thuế tndn - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 821 - CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt...
 4. TN96513

  Tài khoản 811: chi phí khác - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 811 - CHI PHÍ KHÁC (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: Chi phí thanh lý, nhượng...
 5. TN96513

  Tài khoản 711 : thu nhập khác - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 711 - THU NHẬP KHÁC (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, gồm: Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản...
 6. TN96513

  Tài khoản 642: chi phí quản lý doanh nghiệp - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (Thông tư 133/2016/TT-BTC) 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá...
 7. TN96513

  Tài khoản 635 : chi phí tài chính - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 635 - CHI PHÍ TÀI CHÍNH (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN 1. Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm: - Chi phí tiền lãi vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; - Chiết khấu thanh toán cho người mua; - Các khoản lỗ...
 8. TN96513

  Tài khoản 632 : giá vốn hàng bán - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 632 - GIÁ VỐN HÀNG BÁN (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này...
 9. TN96513

  Tài khoản 631: giá thành sản xuất - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 631 - GIÁ THÀNH SẢN XUẤT (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất dùng công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu...
 10. TN96513

  Tài khoản 611: mua hàng - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 611 - MUA HÀNG (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho...
 11. TN96513

  Nguyên tắc kế toán chi phí - thông tư 133/2016/tt-btc

  Điều 59. Nguyên tắc kế toán chi phí 1. Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 2. Việc ghi nhận chi phí ngay cả khi chưa đến kỳ...
 12. TN96513

  Thông tư 133: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

  BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 133/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Luật Kế toán số...
Top