thông tư 133

  1. TN96513

    Văn bản Thông tư 133: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

    BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 133/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Luật Kế toán số...