tài khoản 821

  1. TN96513

    Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

    1. Nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc chung Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh...
  2. TN96513

    Tài khoản 821 - chi phí thuế tndn - thông tư 133/2016/tt-btc

    TÀI KHOẢN 821 - CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt...
Top