tài khoản 811

  1. TN96513

    Tài khoản 811 - Chi phí khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

    1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số...
  2. TN96513

    Tài khoản 811: chi phí khác - thông tư 133/2016/tt-btc

    TÀI KHOẢN 811 - CHI PHÍ KHÁC (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: Chi phí thanh lý, nhượng...
Top