tài khoản 635

  1. TN96513

    Tài khoản 635 - Chi phí tài chính - Thông tư 200/2014/TT-BTC

    1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí...
  2. TN96513

    Tài khoản 635 : chi phí tài chính - thông tư 133/2016/tt-btc

    TÀI KHOẢN 635 - CHI PHÍ TÀI CHÍNH (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN 1. Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm: - Chi phí tiền lãi vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; - Chiết khấu thanh toán cho người mua; - Các khoản lỗ...
Top