tài khoản 632

 1. TN96513

  Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán - Thông tư 200/2014/tt-btc

  1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh...
 2. TN96513

  Tài khoản 632 : giá vốn hàng bán - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 632 - GIÁ VỐN HÀNG BÁN (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này...
 3. TN96513

  Tài khoản 631: giá thành sản xuất - thông tư 133/2016/tt-btc

  TÀI KHOẢN 631 - GIÁ THÀNH SẢN XUẤT (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất dùng công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu...
Top