tài khoản 611

  1. TN96513

    Tài khoản 611- Mua hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc

    1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. b) Giá trị nguyên...
  2. TN96513

    Tài khoản 611: mua hàng - thông tư 133/2016/tt-btc

    TÀI KHOẢN 611 - MUA HÀNG (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho...
Top