tài khoản 334

  1. TN96513

    Tài khoản 334 - Phải trả người lao động - thông tư 200/2014/tt-btc

    1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động. 2. Kết cấu và nội dung...
  2. TN96513

    Tài khoản 334: Phải trả người lao động - TT 133

    TÀI KHOẢN 334 - PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả...
Top