tài khoản 171

  1. TN96513

    Tài khoản 171-Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ-thông tư 200/2014/tt-btc

    1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi nhận khoản coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời...
Top