tài khoản 133

  1. TN96513

    Tài khoản 133: Thuế GTGT được khấu trừ - TT 133

    TÀI KHOẢN 133 - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ. (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I .NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. b) Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và tuế...