tài khoản 131

  1. TN96513

    Tài khoản 131: Phải Thu của khách hàng - TT 133

    TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh của khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản đầu tư tài...