tài khoản 128

  1. TN96513

    Tài khoản 128 : Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - TT 133

    TÀI KHOẢN 128 - ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đậu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân...