tài khoản 121

  1. TN96513

    Tài khoản 121 – chứng khoán kinh doanh- thông tư 200/2014/tt-btc

    1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào, bán ra để kiếm lời). Chứng khoán kinh doanh bao gồm: – Cổ phiếu...
  2. TN96513

    Tài khoản 121: Chứng khoán kinh doanh - TT 133

    TÀI KHOẢN 121 - CHỨNG KHOÁN KINH DOANH (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I .NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN a) Tài khoản này dùng để phản án tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua...
Top