tài khoản 112

  1. TN96513

    TK 112 Tiền gửi ngân hàng - Theo TT 133

    TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (Thông tư 133/2016/TT-BTC) I. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các...