quyết định số 15/2020/qđ-ttg

  1. ketoandao

    Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về điều kiện và thủ tục hưởng trợ cấp dịch bệnh ncovid

    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _____________ Số: 15/2020/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ___________...
Top