nguyên tắc kế toán tscđ

  1. TN96513

    Nguyên tắc kế toán TSCĐ, BĐS đầu tư và chi phí đầu tư XD cơ bản dở dang- thông tư 200/2014/tt-btc

    1. Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang phải được theo dõi, quyết toán, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 2. Kế toán phải theo dõi chi tiết nguồn hình thành TSCĐ để phân bổ hao mòn một cách phù hợp theo nguyên tắc...
Top