luât bảo hiểm số 58

  1. Thanh Nguyen

    Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc

    CHÍNH PHỦ ------- Số: 115/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12...
  2. Thanh Nguyen

    Luật bảo hiểm xã hội Số: 58/2014/QH13 hiệu lực từ 01/01/2016

    QUỐC HỘI Luật số: 58/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT Bảo hiểm xã hội Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều...
Top