luật bảo hiểm mới nhất

  1. Thanh Nguyen

    Luật bảo hiểm xã hội Số: 58/2014/QH13 hiệu lực từ 01/01/2016

    QUỐC HỘI Luật số: 58/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT Bảo hiểm xã hội Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều...
Top