luật 38/2019/qh14 về quản lý thuế

 1. BinhOver

  Thuế GTGT Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn...
 2. Doraemon

  Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ 01/07/2020

  Căn cứ điều 52 luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 Điều 52. Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1. Cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây: a) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai thuế, tính thuế; không...
 3. Doraemon

  Xác định mức thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế 2020

  Căn cứ điều 51 luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 Điều 51. Xác định mức thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế 1. Cơ quan thuế xác định số tiền thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế (sau đây gọi là mức thuế khoán) đối với trường hợp hộ kinh doanh...
 4. Doraemon

  Căn cứ ấn định thuế theo luật thuế áp dụng từ 01/07/2020

  Căn cứ khoản 2, 3,4 điều 50 luật quản lý thuế số 38/2019/QH11 quy định 2. Căn cứ ấn định thuế bao gồm: a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế và cơ sở dữ liệu thương mại; b) So sánh số tiền thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành, nghề, quy mô tại địa phương; trường hợp tại...
 5. Doraemon

  Trường hợp bị ấn định thuế theo quy định luật thuế số 38 áp dụng từ 01/07/2020

  Điều 50. Ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế 1. Người nộp thuế bị ấn định thuế khi thuộc một trong các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế sau đây: a) Không đăng ký thuế, không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc...
Top