kiểm toán

  1. Doraemon

    Chuẩn mực kiểm toán số 230 - tài liệu, hồ sơ kiểm toán

    Chuẩn mực kiểm toán số 230: Tài liệu, hồ sơ kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính) I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng 01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau...
  2. M

    Hà Nội [TẬP ĐOÀN DOJI] TUYỂN CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

    Mô tả công việc - Kiểm soát hàng ngày công tác kế toán, tài chính, tiền vàng tại Hội sở và các Chi nhánh trực thuộc - Soát xét báo cáo tài chính của các đơn vị liên quan - Nhận định các rủi ro phát sinh từ công tác kiểm soát, kiểm toán các đơn vị để tư vấn đưa ra hướng khắc phục và quản trị rủi...
Top