kế toán quản trị

 1. Cocomi

  Bài viết Kế toán quản trị - Trình tự xây dựng dự toán tổng thể doanh nghiệp

  TRÌNH TỰ XÂY DỰNG DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP Do hoạt động của doanh nghiệp sản xuất thường đa dạng và phức tạp nhất nên trình tự xây dựng dự toán tổng thể ở doanh nghiệp sản xuất được xem xét. Trình tự chung được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ trên chưa thể hiện mối liên hệ giữa các loại dự...
 2. Cocomi

  Bài viết Kế toán quản trị - Dự báo tiêu thụ của doanh nghiệp

  DỰ BÁO TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP 1. Vai trò của công tác dự báo tiêu thụ của doanh nghiệp Khái niệm “dự toán tiêu thụ“ và “dự báo tiêu thụ“ là khác nhau. Dự báo tiêu thụ chỉ là dự báo bằng các kỹ thuật khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp trong tương lai. Thông thường những số liệu dự báo này sẽ...
 3. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - Tập hợp chi phí và tính giá thành theo phương pháp trực tiếp

  1. Nguyên tắc tính giá thành theo phương pháp trực tiếp Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp là phương pháp mà theo đó, chỉ có các chi phí sản xuất biến đổi liên quan đến sản xuất sản phẩm tại phân xưởng, nơi sản xuất được tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành. Phần chi phí sản xuất chung...
 4. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - Sản phẩm tương đương là gì và cách tính sản phẩm tương đương trong doanh nghiệp

  Ở các doanh nghiệp vận dụng hệ thống tính giá thành này, quá trình sản xuất diễn ra liên tục nên tại bất kỳ thời điểm nào trên dây chuyền sản xuất cũng tồn tại sản phẩm dở dang với mức độ hoàn thành khác nhau. Vấn đề này đặt ra yêu cầu làm sao xác định một cách hợp lý gía trị của những sản phẩm...
 5. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - Hệ thống tính giá thành theo quá trình sản xuất trong doanh nghiệp

  Các doanh nghiệp áp dụng hệ thống tính giá thành này là những doanh nghiệp hoạt động trong những ngành sản xuất có tính lặp lại, nghĩa là hoạt động sản xuất số lớn với những sản phẩm tương tự nhau, hoặc rất tương tự nhau. Quy trình sản xuất sản phẩm chia ra nhiều giai đoạn công nghệ hay nhiều...
 6. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - Hệ thống tính giá thành theo công việc

  1. Đặc điểm hệ thống tính giá thành dưạ trên công việc Tính giá thành theo công việc là hệ thống tính giá thành phổ biến áp dụng ở các doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. Tính giá thành theo công việc còn được gọi là tính giá thành theo đơn đặt hàng. Đa số các sản phẩm trong...
 7. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo phương pháp toàn bộ

  Phương pháp tính giá toàn bộ là phương pháp mà toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm tại phân xưởng, tại nơi sản xuất, được tính vào giá thành của sản phẩm hoàn thành. Đây là phương pháp tính giá truyền thống trong kế toán chi phí, dựa trên ý tưởng sản phẩm của quá trình sản...
 8. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành

  Kế toán định nghĩa chi phí là một nguồn lực được hy sinh hay mất đi để đạt một mục tiêu nhất định nào đó. Chi phí phát sinh luôn gắn liền với một không gian cụ thể ở tại một thời điểm cụ thể. Do tài nguyên của bất kỳ tổ chức nào cũng khan hiếm nên các nhà quản trị luôn đặt ra câu hỏi chi phí...
 9. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - Vai trò của công tác tính giá thành sản phẩm và những quan tâm khi thiết kế hệ thống tính giá phí

  Tính giá thành là một nội dung có tính xuất phát điểm cho nhiều công việc khác trong kế toán quản trị, vì nó có mối quan hệ mật thiết với nhiều chức năng quản trị, như hoạch định, tổ chức, kiểm soát và ra quyết định. Tính giá không chỉ là việc tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản...
 10. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - Cách phân loại chi phi sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định điều hành doanh nghiệp

  Để phục vụ cho việc kiểm tra và ra quyết định trong quản lý, chi phí của doanh nghiệp còn được xem xét ở nhiều khía cạnh khác. Nổi bật nhất là việc xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý đối với các loại chi phí phát sinh, thêm nữa, các nhà quản lý nên nhìn nhận đúng đắn sự thích đáng của các...
 11. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - chi phí hỗn hợp (mixed costs)

  Chi phí hỗn hợp là những chi phí mà cấu thành nên nó bao gồm cả yếu tố chi phí khả biến và chi phí bất biến. Ở một mức độ hoạt động cụ thể nào đó, chi phí hỗn hợp mang đặc điểm của chi phí bất biến, và khi mức độ hoạt động tăng lên, chi phí hỗn hợp sẽ biến đổi như đặc điểm của chi phí khả biến...
 12. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - chi phí bất biến bắt buộc (committed fixed costs) và chi phí bất biến không bắt buộc (discretionary fixed costs)

  1. Chi phí bất biến bắt buộc (committed fixed costs) Chi phí bất biến bắt buộc là các chi phí phát sinh nhằm tạo ra các năng lực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, thể hiện rõ nhất là chi phí khấu hao TSCĐ hay tiền lương nhân viên quản lý ở các phòng ban chức năng. Bởi vì là tiền đề tạo ra năng...
 13. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - chi phí bất biến (fixed costs) và đồ thị thể hiện chi phí bất biến

  Chi phí bất biến là những chi phí, xét về lý thuyết, không có sự thay đổi theo các mức độ hoạt động đạt được. Vì tổng số chi phí bất biến là không thay đổi cho nên, khi mức độ hoạt động tăng thì chi phí bất biến tính theo đơn vị các mức độ hoạt động sẽ giảm và ngược lại. Nếu ta gọi b là tổng số...
 14. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị- chi phí khả biến dạng phi tuyến và phạm vi phù hợp

  Khi nghiên cứu cách ứng xử của chi phí khả biến như trên, chúng ta đã đặt giả thiết có một mối quan hệ tuyến tính giữa chi phí khả biến với mức độ hoạt động. Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều các chi phí khả biến không có quan hệ tuyến tính mà biến đổi theo các dạng đường cong rất phức tạp...
 15. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - chi phí khả biến thực thụ và chi phí khả biến cấp bậc trong doanh nghiệp

  Trong thực tế, không phải tất cả các chi phí khả biến đều có cách ứng xử giống nhau theo mức độ hoạt động. Xét theo cách thức ứng xử khác nhau đó, chi phí khả biến còn được chia thành hai loại: chi phí khả biến thực thụ (true variable costs) và chi phí khả biến cấp bậc (step-variable costs)...
 16. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - chi phí khả biến trong doanh nghiệp

  Cách “ứng xử” của chi phí (cost behavior) là thuật ngữ để biểu thị sự thay đổi của chi phí tương ứng với các mức độ hoạt động đạt được. Các chỉ tiêu thể hiện mức độ hoạt động cũng rất đa dạng. Trong doanh nghiệp sản xuất ta thường gặp các chỉ tiêu thể hiện mức độ hoạt động như: khối lượng công...
 17. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận xác định từng kỳ

  Khi xem xét cách tính toán và kết chuyển các loại chi phí để xác định lợi tức trong từng kỳ hạch toán, chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất được chia làm hai loại là chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. Chi phí sản phẩm (product costs) Chi phí sản phẩm bao gồm các chi...
 18. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - phân loại chi phí theo chức năng hoạt động trong doanh nghiệp

  Chi phí phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất, xét theo công dụng của chúng, hay nói một cách khác, xét theo từng hoạt động có chức năng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh mà chúng phục vụ, được chia thành hai loại lớn: chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. 1. Chi phí sản...
 19. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - khái niệm về chi phí và khái quát các tiêu thức phân loại chi phí

  Chi phí được định nghĩa như là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra nhằm thu được các loại tài sản, hàng hóa hoặc các dịch vụ. Như vậy, nội dung của chi phí rất đa dạng. Trong kế toán quản trị, chi phí được phân loại và sử dụng theo nhiều cách khác nhau nhằm cung cấp những thông tin phù...
 20. BinhOver

  Bài viết Kế toán quản trị - các phương pháp nghiệp vụ cơ sở dùng trong kế toán quản trị

  Các Phương Pháp Nghiệp Vụ Cơ Sở Dùng Trong Kế Toán Quản Trị Thông tin kế toán quản trị chủ yếu nhằm cung cấp cho các nhà quản trị để ra những quyết định, do đó kế toán quản trị phải sử dụng một số phương pháp nghiệp vụ để xử lý thông tin cho phú hợp với nhu cầu quản trị. Có 4 phương pháp nghiệp...
Top