giáo trình kế toán tài chính

  1. YenBui

    TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP ( Chương 1)

    CHƯƠNG I TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Vai trò, nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp 1.1.1. Vai trò kế toán tài chính trong công tác quản lý Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời...
  2. YenBui

    Đề cương giáo trình kế toán tài chính (Phần 1: Mục lục giáo trình)

    ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Chương 1: Tổ chức công tác KTTC trong doanh nghiệp (Đ/c Đỗ) Vai trò, nhiệm vụ KTTC trong doanh nghiệp 1.1.1Vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế 1.1.2Yêu cầu và nội dung của kế toán tài chính 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp Những khái...
Top