fle

  1. YenBui

    Chỉ số hiệu ứng đòn bẩy tổng thể (Total Leverage Effect)

    Kết hợp giữa OLE và FLE, ta có hiệu ứng đòn bẩy tổng thể (TLE). TLE được xác định bằng: TLE = OLE x FLE Trong ví dụ trước, doanh số gia tăng $50.000, OLE bằng 20% và FLE bằng 1.33. Chỉ số hiệu ứng đòn bẩy tồng thể bằng $13,333, ví dụ, thu nhập ròng sẽ tăng $13.33 cho mỗi $50.000 doanh thu...
  2. YenBui

    Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage Effect)

    Công ty sử dụng nợ để tài trợ cho các hoạt động, do đó sẽ tạo nên ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính và gia tăng tỷ suất sinh lợi cho các cổ đông, thể hiện rủi ro kinh doanh tăng thêm khi doanh thu thay đổi. FLE = Thu nhập hoạt động/ Thu nhập thuần Nếu một công ty có FLE bằng 1.33 thì, khi thu...
Top