excel

 1. Doraemon

  Excel Kết hợp giữa macth và index trong tin học kế toán

  Cho các bảng dữ liệu như hình dưới, yêu cầu sử dụng hàm Index và hàm Match để điền vào cột đơn giá cho mỗi mặt hàng dựa vào 2 bảng dữ liệu ở dưới. - Nhập công thức tại ô E6 =INDEX($B$15:$F$19,MATCH(A6,$B$15:$B$19,0),MATCH(B6,$B$15:$F$15,0)), Ta có kết quả như hình dưới Như vây, trên đây chúng...
 2. Doraemon

  Excel Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

  Mô tả Trả về tham chiếu của ô nằm ở giao cắt của một hàng và cột cụ thể. Nếu tham chiếu được tạo thành bởi các vùng chọn không liền kề, bạn có thể chọn vùng chọn để tìm xem trong đó. Cú pháp INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num]) Cú pháp hàm...
 3. Doraemon

  Excel Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

  Hàm HLOOKUP là hàm excel nâng cao dùng dò tìm một giá trị ở dòng đầu tiên của một bảng dữ liệu. Nó sẽ trả về giá trị ở cùng trên cột với giá trị tìm thấy trên hàng mà chúng ta chỉ định. Hàm HLOOPUP thường dùng để điền thông tin vào bảng dữ liệu lấy từ bảng dữ liệu phụ. Cú Pháp: Hlookup (giá trị...
 4. Doraemon

  Excel Hàm MATCH (giá trị dò, danh sách, cách dò)

  Hàm MATCH sẽ đem “giá trị dò” dò tìm trong bảng (bảng là dãy ô nằm trên một dòng hoặc trên một cột). Nếu tìm thấy sẽ trả về thứ tự của ô được tìm thấy nằm trong bảng. Nếu bảng là cột thì sẽ trả về số dòng, nếu bảng là dòng sẽ trả về số cột. Hàm MATCH có 3 cách dò thể hiện bởi 3 giá trị sau: 0...
 5. Doraemon

  Excel Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

  – Công dụng của hàm Now: Nếu bạn muốn hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính hoặc muốn tính toán dựa trên thời gian hiện tại thì hàm NOW là giải pháp dành cho bạn. – Cú Pháp: = NOW () Cú pháp hàm NOW không sử dụng đối số. Kết quả của hàm NOW được cập nhật khi bạn thực hiện một công...
 6. Doraemon

  Excel Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

  – Công dụng Hàm NETWORKDAYS: Thay vì dùng cách thủ công như đếm tay để tính số ngày làm việc. Excel hỗ trợ cho bạn một hàm NETWORKDAYS tính số lượng ngày làm việc toàn thời gian giữa hai ngày một cách chính xác, nhanh gọn. – Cú Pháp: =NETWORKDAYS(START_DATE,END_DATE,[HOLIDAYS]) – Chức Năng: Trả...
 7. Doraemon

  Excel Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

  – Công dụng hàm Days: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel – Cú pháp: DAYS(end_date, start_date). Trong đó: end_date: Là ngày kết thúc muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc. start_date: Là ngày đầu tiên muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc. – Chú ý: Nếu end_date và...
 8. Doraemon

  Excel Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

  – Công dụng hàm CONCATENATE: Hàm CONCATENATE giúp kết hợp nội dung của các ô với nhau. Ví dụ, bạn muốn kết hợp các ô tên, tên đệm, họ thành một ô thể hiện tên gọi hoàn chỉnh, bạn sử dụng hàm CONCATENATE và di chuyển đếm các ô cần kết hợp là có kết quả như mong muốn. Để tạo khoảng cách hoặc dấu...
 9. Doraemon

  Excel Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

  – Công dụng hàm Len: Để đo độ dài của chuỗi ký tự bất kỳ bạn có thể sử dụng hàm LEN trong Excel, hàm này trả về độ dài chính xác của chuỗi ký tự từ đó bạn có thể thực hiện những yêu cầu bạn muốn. – Cú Pháp:LEN (text) – Trong Đó: Text: là chuỗi ký tự – Chức Năng: Trả về giá trị là độ dài của...
 10. Doraemon

  Excel Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

  – Công dụng hàm Count/Counta: Thay vì đếm thủ công các ô chứa số trong một bảng dữ liệu khổng lồ, bạn có thể sử dụng hàm COUNT. Ví dụ, bạn gõ =COUNT(A1:A20) sẽ cho kết quả có bao nhiêu ô chứa số từ ô A1 đến ô A20 trong bảng tính. Tương tự, hàm COUNTA cũng dùng hỗ trợ đếm ô. Tuy nhiên, thay vì...
 11. Doraemon

  Excel Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

  – Công dụng hàm Trim: Hàm TRIM là một trong các hàm cơ bản Excel không thể bỏ qua giúp bạn xử lý các khoảng trắng nằm rải rác trong bảng tính khi bạn nhập hay dán văn bản từ một cơ sở dữ liệu, một website, một chương trình văn bản khác,… Giả sử, bạn muốn loại bỏ các khoảng trắng trong cột A2...
 12. Doraemon

  Excel Hàm MIN/MAX: Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

  – Công dụng hàm Min/Max: Cách sử dụng hàm MAX và hàm MIN để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hay vùng dữ liệu. – Cú Pháp: MAX (number 1, number 2, …) MIN (number 1, number 2, …) Trong Đó: Number 1, number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu. – Chức Năng: Trả về giá trị lớn...
 13. Doraemon

  Excel Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

  – Công dụng hàm Average: Hàm AVERAGE là hàm cơ bản trong Excel hỗ trợ tính trung bình cộng của một dãy số trong bảng tính Excel, hỗ trợ người dùng tính toán nhanh hơn nếu số lượng phần tử trong dãy lớn và dài. – Cú Pháp: AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…) Trong Đó: Number1: bắt buộc...
 14. Doraemon

  Excel Hàm tính tổng các đối số SUM

  – Công dụng của hàm Sum: Hàm SUM trong Excel thường được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. Sử dụng hàm Sum trong Excel giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức so với cách tính thủ công thông thường – Cú pháp: =SUM (number 1, number 2, …) – Chức Năng: Tính tổng number 1...
Top