eps

  1. yenbui

    Phân tích tài chính Nhóm chỉ số đầu tư của cổ đông

    Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) EPS =(Tổng thu nhập thuần - cổ tức cổ đông ưu đãi)/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân Thu nhập của mỗi cổ phần cho thấy khả năng sinh lợi của một công ty. Thu nhập trên mỗi cổ phần được xem như là chỉ số đơn lập quan trọng nhất trong việc xác định giá trị cổ...