ebt

  1. YenBui

    Biên EBT

    Chỉ số này cho biết khả năng hoạt động của hoạt động doanh nghiệp. Biên lợi nhuận truớc thuế = Thu nhập trước thuế/ Doanh thu
Top