đòn bẩy

  1. YenBui

    Phân tích tài chính: nhóm chỉ tiêu thanh toán và nợ

    Chỉ số thanh toán hiện hành Chỉ số thanh toán hiện hành =Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn Chỉ số khả năng thanh toán hiện hành là mối tương quan giữa tài sản lưu động và các khoản nợ ngắn hạn, hệ số này cho thấy mức độ an toàn của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn...
Top