chuẩn mực kế toán số 30

  1. TN96513

    Chuẩn mực kế toán số 30 : Lãi trên cổ phiếu

    CHUẨN MỰC SỐ 30 LÃI TRÊN CỔ PHIẾU (Ban hành và cụng bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình bày lãi trên cổ phiếu nhằm...
Top