chuẩn mực kế toán số 27

  1. TN96513

    Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữ niên độ

    CHUẨN MỰC SỐ 27 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC,ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, các nguyên tắc...
Top