chuẩn mực kế toán số 11

  1. TN96513

    Chuẩn mực kế toán số 11: Hợp nhất kinh doanh

    CHUẨN MỰC SỐ 11 HỢP NHẤT KINH DOANH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTCngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán việc hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua. Bên mua...
Top