chi phí kế toán

  1. BinhOver

    Bài viết Kế toán quản trị - phân loại chi phí theo chức năng hoạt động trong doanh nghiệp

    Chi phí phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất, xét theo công dụng của chúng, hay nói một cách khác, xét theo từng hoạt động có chức năng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh mà chúng phục vụ, được chia thành hai loại lớn: chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. 1. Chi phí sản...
Top