chi phí cơ hội (opportunity costs)

  1. BinhOver

    Bài viết Kế toán quản trị - Cách phân loại chi phi sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định điều hành doanh nghiệp

    Để phục vụ cho việc kiểm tra và ra quyết định trong quản lý, chi phí của doanh nghiệp còn được xem xét ở nhiều khía cạnh khác. Nổi bật nhất là việc xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý đối với các loại chi phí phát sinh, thêm nữa, các nhà quản lý nên nhìn nhận đúng đắn sự thích đáng của các...
Top