chi phí bất biến

  1. BinhOver

    Bài viết Kế toán quản trị - chi phí bất biến bắt buộc (committed fixed costs) và chi phí bất biến không bắt buộc (discretionary fixed costs)

    1. Chi phí bất biến bắt buộc (committed fixed costs) Chi phí bất biến bắt buộc là các chi phí phát sinh nhằm tạo ra các năng lực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, thể hiện rõ nhất là chi phí khấu hao TSCĐ hay tiền lương nhân viên quản lý ở các phòng ban chức năng. Bởi vì là tiền đề tạo ra năng...
  2. BinhOver

    Bài viết Kế toán quản trị - chi phí bất biến (fixed costs) và đồ thị thể hiện chi phí bất biến

    Chi phí bất biến là những chi phí, xét về lý thuyết, không có sự thay đổi theo các mức độ hoạt động đạt được. Vì tổng số chi phí bất biến là không thay đổi cho nên, khi mức độ hoạt động tăng thì chi phí bất biến tính theo đơn vị các mức độ hoạt động sẽ giảm và ngược lại. Nếu ta gọi b là tổng số...
Top