cấu trúc tài chính

  1. Doraemon

    Cấu trúc vốn và ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất quản trị của doanh nghiệp

    Trong tài chính doanh nghiệp, cấu trúc vốn chính là sự phân tích nguồn tiền của công ty. Việc một công ty đứng trước hai sự lựa chọn: vay mượn tiền hoặc lấy tiền từ quỹ cổ đông để cấp vốn cho hoạt động của nó tạo nên sự khác biệt lớn trong cách thức hoạt động của một công ty. Cơ cấu vốn là một...
Top