báo cáo tài chính hợp nhất

  1. Doraemon

    Báo cáo tài chính hợp nhất, nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo

    1. Khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh buôn bán và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình...
Top