Xử phạt vi phạm kế toán

Quy định pháp luật xử phạt các hành vi vi phạm về kế toán mới nhất

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán mới nhất

BinhOver BinhOver 74 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên mới nhất

BinhOver BinhOver 74 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán mới nhất

BinhOver BinhOver 73 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 71 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 63 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 71 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 64 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 85 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 80 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 71 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 74 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 76 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 83 0
Top