Xử phạt vi phạm kế toán

Quy định pháp luật xử phạt các hành vi vi phạm về kế toán mới nhất

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán mới nhất

BinhOver BinhOver 40 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên mới nhất

BinhOver BinhOver 38 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán mới nhất

BinhOver BinhOver 36 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 37 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 34 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 36 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 34 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 41 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính mới nhất - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 44 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 38 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 39 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 40 0

Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán - NĐ41/2018/NĐ-CP

BinhOver BinhOver 48 0
Top