Văn bản thuế tổng hợp

Tập hợp văn bản các sắc thuế

Chính thức giảm lệ phí trước bạ xuống 50% từ ngày 28/06/2020 theo nghị định 70/2020/NĐ-CP

172 0

Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

102 0

Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2017

84 0

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016

85 0

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

76 0

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016

88 0

Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015

86 0

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

80 0

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015

86 0

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014

68 0

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

72 0

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

78 0

Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016

70 0

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

74 0

Lưu ý chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử

111 0

Các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung

91 0

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

125 0

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn lập, điều chỉnh xóa bỏ, hủy hóa đơn điện tử

107 0

Nghị quyết số 84/NĐ-CP Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020

107 0

Nghị định 41/2020/NĐ-CP - Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

TN96513 TN96513 175 0

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

BinhOver BinhOver 115 0

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

Doraemon Doraemon 110 0

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Doraemon Doraemon 100 0

Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Doraemon Doraemon 114 0

Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 - sửa đổi luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

Doraemon Doraemon 111 0

Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội - Luật Thuế giá trị gia tăng

Doraemon Doraemon 113 0

Khái niệm, đặc điểm và và trò của thuế trong nền kinh tế

TN96513 TN96513 206 1

Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài

Doraemon Doraemon 174 0

Luật số: 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

BinhOver BinhOver 134 0

Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

BinhOver BinhOver 131 0
Top