Tài chính doanh nghiệp

Kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp

Biệt thự Bãi Cháy - Sức hút khó cưỡng thị trường Hạ Long

59 0

Khi đọc báo cáo tài chính của công ty thì cần chú ý đến những chỉ tiêu nào?

Trần Hà Trần Hà 164 2

Thông tư số 28/2020/TT-BTC bãi bỏ 1 số điều về lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

Doraemon Doraemon 142 0

Tại sao tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lại ảnh hưởng tới cấu trúc vốn doanh nghiệp?

Doraemon Doraemon 217 0

Cấu trúc vốn và ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất quản trị của doanh nghiệp
  • Đã khóa

Doraemon Doraemon 199 0

Bill Gates chỉ ra những điều cần làm để ngăn chặn đại dịch và mở cửa trở lại nền kinh tế

Doraemon Doraemon 209 0

Phân tích tài chính Nhóm chỉ số đầu tư của cổ đông

YenBui YenBui 885 0

Phân tích tài chính: Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

YenBui YenBui 591 0

Phân tích tài chính: nhóm chỉ tiêu thanh toán và nợ

YenBui YenBui 578 0

Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lợi

YenBui YenBui 560 0

Chỉ số khả năng thanh toán các chi phí tài chính cố định

YenBui YenBui 647 0

Chỉ số khả năng thanh toán lãi vay

YenBui YenBui 746 0

Tỷ số nợ trên tổng vốn

YenBui YenBui 530 0

Chỉ số hiệu ứng đòn bẩy tổng thể (Total Leverage Effect)

YenBui YenBui 616 0

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage Effect)

YenBui YenBui 523 0

Đòn bẩy kinh doanh (Operating Leverage Effect)

YenBui YenBui 449 0

Vòng quay vốn cổ phần

YenBui YenBui 520 0

Vòng quay tài sản cố định

YenBui YenBui 629 0

Vòng quay tổng tài sản

YenBui YenBui 539 0

Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn (ROTC - Return on Total Capital)

YenBui YenBui 592 0

Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần (ROE)

YenBui YenBui 546 0

Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường (ROCE)

YenBui YenBui 533 0

Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)

YenBui YenBui 624 0

Biên lợi nhuận phân phối

YenBui YenBui 606 0

Biên lợi nhuận ròng

YenBui YenBui 664 0

Biên EBT

YenBui YenBui 596 0

Biên EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)

YenBui YenBui 522 0

Biên lợi nhuận hoạt động (Operating Profit Margin)

YenBui YenBui 712 0

Biên lợi nhuận thuần (Profit Margin)

YenBui YenBui 580 0

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả (Account Payable Turnover Ratio)

YenBui YenBui 470 0
Top