Tài chính doanh nghiệp

Kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp

Khi đọc báo cáo tài chính của công ty thì cần chú ý đến những chỉ tiêu nào?

0 0

Thông tư số 28/2020/TT-BTC bãi bỏ 1 số điều về lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

1 0

Tại sao tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lại ảnh hưởng tới cấu trúc vốn doanh nghiệp?

1 0

Cấu trúc vốn và ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất quản trị của doanh nghiệp

0 0

Bill Gates chỉ ra những điều cần làm để ngăn chặn đại dịch và mở cửa trở lại nền kinh tế

0 0

Phân tích tài chính Nhóm chỉ số đầu tư của cổ đông

0 0

Phân tích tài chính: Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

1 0

Phân tích tài chính: nhóm chỉ tiêu thanh toán và nợ

0 0

Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lợi

2 0

Chỉ số khả năng thanh toán các chi phí tài chính cố định

0 0

Chỉ số khả năng thanh toán lãi vay

0 0

Tỷ số nợ trên tổng vốn

1 0

Chỉ số hiệu ứng đòn bẩy tổng thể (Total Leverage Effect)

0 0

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage Effect)

0 0

Đòn bẩy kinh doanh (Operating Leverage Effect)

0 0

Vòng quay vốn cổ phần

0 0

Vòng quay tài sản cố định

0 0

Vòng quay tổng tài sản

2 0

Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn (ROTC - Return on Total Capital)

6 0

Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần (ROE)

0 0

Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường (ROCE)

2 0

Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)

2 0

Biên lợi nhuận phân phối

1 0

Biên lợi nhuận ròng

0 0

Biên EBT

2 0

Biên EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)

2 0

Biên lợi nhuận hoạt động (Operating Profit Margin)

0 0

Biên lợi nhuận thuần (Profit Margin)

1 0

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả (Account Payable Turnover Ratio)

0 0

Chỉ số vòng quay các khoản phải trả

1 0
Top